Hướng dẫn phân quyền trên SharePoint

1. Phân quyền cho thư mục, tài liệu

Thực hiện lần lượt theo số thứ tự để phân quyền cho các tài liệu trong một thư mục (A):

Hướng dẫn phân quyền trên SharePoint
Hướng dẫn phân quyền trên SharePoint

Hình bên dưới liệt kê các nhóm quyền tương ứng cụ thể như sau:

  • Kiểm soát đầy đủ (1) – Những người dùng/ nhóm trong này có toàn quyền kiểm soát.
  • Thiết kế (2) – Những người dùng/ nhóm trong này có thể xem, thêm, cập nhật, xóa bỏ, phê duyệt và tùy chỉnh.
  • Sửa (3) – Những người dùng/ nhóm trong này có thể thêm, sửa và xóa bỏ danh sách; có thể xem, thêm, cập nhật và xóa bỏ mục danh sách và tài liệu.
  • Đóng góp (4) – Những người dùng/ nhóm trong này có thể xem, thêm, cập nhật và xóa bỏ các khoản mục danh sách và tài liệu.
  • Đọc (5) – Những người dùng/ nhóm trong này có thể xem trang và khoản mục danh sách, và tải tài liệu xuống.
  • Dạng xem bị hạn chế (6) – Những người dùng/ nhóm trong này có thể xem trang, mục danh sách và tài liệu. Có thể xem được tài liệu trong trình duyệt nhưng không tải xuống được.
Hướng dẫn SharePoint
Hướng dẫn SharePoint

Lưu ý: 6 nhóm quyền trên được tạo ra, mặc định của hệ thống không có các nhóm quyền này.

Để loại bỏ nhóm quyền bạn nhấp váo mũi tên (1) > Ngừng chia sẻ (2):

Hướng dẫn phân quyền SharePoint
Hướng dẫn phân quyền SharePoint

2. Thêm người dùng, nhóm vào nhóm quyền

Để thêm người dùng/ nhóm vào nhóm quyền tương ứng bạn nhấp vào Nâng cao:

Phân quyền trên SharePoint
Phân quyền trên SharePoint

Nhấp chọn nhóm quyền muốn thêm người dùng/ nhóm:

Phân quyền SharePoint
Phân quyền SharePoint

Chọn Mới (1) > Thêm người dùng (2):

Hướng dẫn trên SharePoint
Hướng dẫn trên SharePoint

Mời người dùng (1) > Nhập tên/ địa chỉ email/ nhóm bạn muốn thêm (2) > Bỏ check Gửi lời mời qua email (3), lưu ý nếu check vào thì người/ nhóm được chia sẻ sẽ nhận được một thông báo qua email > Chia sẻ (4):

SharePoint
SharePoint

Những người/ nhóm đã được chia sẻ sẽ hiển thị như bên dưới:

Cách phân quyền trên SharePoint
Cách phân quyền trên SharePoint

Lưu ý: tất cả các tài liệu trong thư mục sẽ mặc định lấy theo quyền từ thư mục chứa nó (A) mà bạn không cần phải phân quyền từng tài liệu. Trường hợp cấu trúc thư mục bạn tổ chức theo dạng: Thư mục cha > Thư mục con… > Tài liệu thì bạn cần phân quyền tương ứng cho Thư mục cha, thư mục con.

Cách phân quyền trên SharePoint cho từng thư mục, tài liệu: kiểm soát đầy đủ, thiết kế, sửa, đóng góp, đọc, dạng xem bị hạn chế.
Cách phân quyền SharePoint

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *